سازینسازین ؛ مجری تبلیغات در موبایل , ارسال پیامک مخابراتی